Regulamin Serwisu internetowego Gdańsk dla Was  prowadzonego pod adresem w Internecie: Gdansk.dlawas.info
wersja nr 1, aktualna od dnia:06.11.2015

Postanowienia ogólne Regulaminu.
1. Treść niniejszego Regulaminu [Regulamin], określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług nieodpłatnych i odpłatnych oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.
2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Regulamin został sporządzony na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r.
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93
z późn.zm.).
d) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004,
nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).
f) Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w ten sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej: www.gdansk.dlawas.info/regulamin/
7. Regulamin podzielony jest na części normujące zasady funkcjonowania - elementy Serwisu.
8. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu
w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji nowego konta Użytkownika.
9. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski.
10. Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną, nie wymaga rejestracji, wymaga natomiast podania przez Użytkownika adresu e-mail dla komunikacji zwrotnej: gdansk@dlawas.info
11. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów
i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.
12. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte w Serwisie należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.
Definicje pojęć użytych w Regulaminie.
1. Bilet – produkt potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży przez Użytkownika z Organizatorem uprawniające Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej do udziału w Wydarzeniu.
2. Internet - sieci publiczna w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).
3. Koszt Biletu – kwota, jaką Użytkownik uiszcza za Bilet, zawierająca cenę brutto oraz koszt dostawy, o ile Bilet nie jest generowany w formie elektronicznie albo odbierany osobiście.
4. Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto – to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z usług Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jedn