Polityka prywatności Serwisu
wersja: 1 , aktualna od dnia: 06.11.2015

Wprowadzenie.
1. Poniższą Politykę prywatności Serwisu wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Treść Polityki prywatności Serwisu należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią Regulaminu Serwisu.
3. Polityka prywatności Serwisu stanowi świadectwo realizacji przez Usługodawcę
i jednocześnie Administratora Danych Osobowych, tj. ............. obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu, także ich danych osobowych, obowiązujące podczas korzystania z usług Serwisu.
4. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
Ochrona danych osobowych.
5. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
6. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
7. Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
8. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System Serwisu).
9. System Serwisu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu funkcjonowania Serwisu oraz zakresu udzielonych przez nich dobrowolnych zgód i oświadczeń.
10. Informacje i dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim bez podstawy prawnej zezwalającej lub nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie dobrowolnie - w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane lub na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.
11. Na potrzeby Serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji, marketingowych oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP. 
12. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej gdansk@dlawas.info
13. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
14. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Serwisu i Usługodawcy jest świadome i dobrowolne.
15. Usługodawca deklaruje, iż podejmuje w niezbędnym zakresie współpracę z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych, dla podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
16. Dane gromadzone na potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych