W 2016 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 730 tys. orzeczeń w sprawach rentowych i 410 tys. orzeczeń dotyczących kontroli zwolnień lekarskich. Kim są lekarze orzecznicy i czym się zajmują?

Aby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego np. z powodu anginy potrzebna jest wizyta u lekarza, diagnoza i tradycyjne lub elektroniczne zwolnienie. Niekiedy jednak oceny stanu naszego zdrowia musi dokonać lekarz orzecznik.

Zadaniem lekarzy orzeczników i członków komisji lekarskich ZUS jest wydawanie orzeczeń na potrzeby świadczeń wypłacanych przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podzielić je można na dwie kategorie: pieniężne, jak świadczenia rehabilitacyjne, czy renty z tytułu niezdolności do pracy i rzeczowe, czyli dotyczące rehabilitacji leczniczej osób zagrożonych niezdolnością do pracy. 

Lekarze orzecznicy orzekają również dla celów poza ubezpieczeniowych np. na potrzeby renty rodzinnej wypłacanej z budżetu państwa, czy świadczeń wypłacanych inwalidom wojskowym i wojennym. Oprócz wspomnianych zadań lekarze orzecznicy zajmują się kontrolą zwolnień lekarskich.

Żeby jak najlepiej ocenić stan zdrowia pacjenta i zdecydować, czy kwalifikuje się on świadczenia, czy nie, lekarzem orzekającym w ZUS może zostać jedynie osoba posiadająca tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Niezbędne jest też szczegółowe szkolenie dotyczące zasad orzekania potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu.

Lekarze orzecznicy podczas podejmowania decyzji w konkretnej sprawie nie kierują się swobodną opinią, lecz postępują wg. zapisanych w prawie wytycznych. Zatem za każdą decyzją lekarza orzecznika stoją konkretne przepisy.