Więcej pieniędzy na swoim koncie zobaczą emeryci już w marcu. Jak co roku właśnie w tym miesiącu zostaną zwaloryzowane kwoty wypłacanych przez ZUS świadczeń. W tym roku wzrosną o całe 2,98 proc. Ta, wysoka podwyżka wynika z tego, że wzrost wynagrodzeń był wyższy niż można było się spodziewać po pierwszych trzech kwartałach 2017. W 2017 waloryzacja wynosiła zaledwie 0,44 proc. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS podwyższy wypłacaną rentę czy emeryturę z urzędu.

Waloryzacja ma na celu zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlatego też emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

Ile podwyżki?
Aby sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie należy pomnożyć je przez wskaźnik waloryzacji, czyli w tym roku przez 102,98 proc. Przykładowo jeśli do tej pory otrzymywałeś/aś emeryturę w wysokości 1500 zł, to od marca wyniesie ona 1544,70 złotych. W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.

Od 1 marca po tegorocznej waloryzacji minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosną z 1000 zł do 1029,80 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750,00 zł do 772,35 zł. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy lub przyznanie emerytury przez ZUS z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy. Kwoty minimalne nie dotyczą świadczeniobiorców, którzy sami złożą wniosek o emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.