Trzynastu cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce prawo otrzymało w tygodniu od Komendantów Placówek Straży Granicznej w Szczecinie, Ustce, Kołobrzegu, Gdyni i Gdańsku decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Dotyczą one 12 obywateli Ukrainy i Rosjanina. Głównymi nieprawidłowościami było nielegalne wykonywanie pracy, brak ważnych wiz, cel pobytu niezgodny z deklarowanym, a nawet posługiwanie się sfałszowanym dokumentem w celu wyłudzenia wizy.

Funkcjonariusze Placówki SG w Gdyni skontrolowali legalność pobytu obywatela Ukrainy. W czasie sprawdzania okazanego im tytułu pobytowego oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wystawionego przez polskiego pracodawcę ustalili, że mężczyzna nie podjął pracy u wystawcy oświadczenia, jak też się z nim nawet nie skontaktował. Celem cudzoziemca była Szwecja, gdzie planował znaleźć pracę. W związku z podejrzeniem, że jego wjazd i pobyt na terytorium Polski był niezgodny z deklarowanym, strażnicy graniczni szczegółowo przeanalizowali wszystkie dokumenty. Ich wątpliwości wzbudziła autentyczność oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie którego otrzymał wizę. Prezes firmy zaprzeczył, aby wydał taki dokument.

W związku z tym, że cudzoziemiec posłużył się sfałszowanym dokumentem w celu wyłudzenia wizy i wprowadził w błąd funkcjonariusza publicznego przy użyciu podrobionego dokumentu jako autentycznego, został zatrzymany. Unieważniono mu wizę oraz po dobrowolnym poddaniu się karze w wysokości 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata wręczono decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Dodatkowo na mężczyźnie ciąży obowiązek informowania sądu co pół roku o przebiegu próby. 


Również w Gdyni strażnicy graniczni skontrolowali legalność pobytu czterech  obywateli Ukrainy. Podczas weryfikacji okazanych tytułów pobytowych oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wystawionych przez polskich pracodawców okazało się, że nie podjęli zatrudnienia. Bezpośrednio po przekroczeniu granicy przyjechali do Gdyni, skąd zamierzali popłynąć promem do Szwecji, by tam podjąć pracę. Ponieważ wjazd i pobyt w Polsce nie jest zgodny z deklarowanym, wszystkim wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku podczas kontroli legalności pobytu obywatela Ukrainy ustalili, że nie wypełnił on obowiązku opuszczenia Polski po tym, jak decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej stała się ostateczna. Komendant PSG w Gdańsku wydał cudzoziemcowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Także komendanci Placówek SG w Ustce, Szczecinie, Gdańsku i Kołobrzegu sześciorgu obywateli Ukrainy i Rosjaninowi wystawili decyzje o zobowiązaniu do powrotu w związku ze stwierdzonym nielegalnym wykonywaniem w Polsce pracy, brakiem ważnej wizy i przeterminowanym pobytem.