20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczyna się rekrutacja. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/18 to 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018 znajduje się pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność. Są to studia stacjonarne pierwszego stopnia: Modelowanie matematyczne i analiza danych oraz Akwakultura Biznes i Technologia; studia stacjonarne drugiego stopnia – Biologia medyczna, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz niestacjonarne w języku angielskim – European and International Business Law. Nowa specjalność na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich to Psychologia pracy i biznesu na kierunku Psychologia. Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.

Na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytet Gdański zaplanował przyjęcie 15 546 osób:

 - 9 276 osób – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie

- 6 270 – studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Nowe kierunki i specjalności w nowym roku akademickim 2017/2018

 Modelowanie matematyczne i analiza danych – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki o profilu ogólnoakademickim, mają charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki, realizowane we współpracy z ekspertami z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz IT. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, działach marketingu i we wszystkich firmach i instytucjach, gdzie konieczna jest analiza i przetwarzanie danych oraz usługi w tym zakresie.

  1. Akwakultura – Biznes i Technologia – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii, tworzone w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem  doświadczeń naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Głównym celem jest przygotowywanie wszechstronnie wykształconej kadry dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej, zajmującej się sprawami akwakultury.
  2. Psychologia pracy i biznesunowa specjalność na kierunku Psychologia stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych, na którą będzie bezpośrednio prowadzona rekrutacja. Interdyscyplinarne studia łączące obszary psychologii, zarządzania, ekonomii i marketingu, realizowane we współpracy z szerokim gronem praktyków.Absolwenci Psychologii pracy i biznesu będą przygotowani do wykonywania pracy w różnorodnych obszarach związanych z rynkiem pracy, tj. organizacjach biznesowych, korporacjach, działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach marketingu czy public relations oraz pracowniach psychologicznych, badających predyspozycje zawodowe, a także do podejmowania własnej inicjatywy biznesowej w wyniku kształtowania postaw przedsiębiorczych.
  3. European and International Business Law – studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji, które będą kształcić specjalistów swobodnie poruszających się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Studenci zdobędą unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki międzynarodowej, systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej, międzynarodowego i europejskiego prawa handlowego, podatkowego, przedsiębiorczości elektronicznej, bankowości europejskiej, międzynarodowego arbitrażu handlowego i podstaw przedsiębiorczości.

 Nowa oferta studiów stacjonarnych II stopnia, które do tej pory były prowadzone tylko na I stopniu:

 Biologia medyczna – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Biologii będą kształcić specjalistów łączących umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także z zastosowania technik z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, fizjologii i neurofizjologii w diagnostyce chorób lub badaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym.

  1. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Filologicznym, współtworzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu praktycznym kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury filmowej oraz teoretyczno-historycznym. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, w mediach, archiwach filmowych, będą przygotowani do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 Nowa Matura - konkurs świadectw maturalnych (liczy się wyłącznie matura pisemna). Wynik egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.  Na kierunku logopedia kandydaci będą musieli odbyć dodatkowo sprawdzian z wymowy, a na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi na specjalności sceniczno-menedżerskiej – sprawdzian z przydatności do zawodu aktora.

 Stara Matura – konkurs świadectw dojrzałości (liczy się matura pisemna lub ustna, system wybiera najkorzystniejszą ocenę). Jeśli kandydat nie zdawał jakiegoś przedmiotu na maturze, a jest on wymagany przy rekrutacji, pod uwagę brana jest ocena końcoworoczna. W przypadku studiów niestacjonarnych ocena końcoworoczna jest mnożona przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku,  na studiach  stacjonarnych, przez mnożnik przedmiotu i dodatkowy współczynnik 0,6. 

 Rejestracja kandydatów

Na wszystkie kierunki na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje rekrutacja poprzez Internet (System IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydatów).  Na stronie internetowej UG znajdują się dokładne wyjaśnienia jak dokonać zapisu w IRK – pt. „IRK krok po kroku”.

Terminy 

Internetowa Rejestracja Kandydatów na UG zostanie uruchomiona od 20 czerwca 2017 roku, dokładne terminy aplikacji na poszczególne kierunki znajdują się na stronie:

http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20172018/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

W ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu listy kandydatów, osoby znajdujące się na tej liście mają  obowiązek złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Adresy komisji rekrutacyjnych podane są na stronie z terminami rekrutacji.

Dokumenty

 Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na UG muszą w pierwszej kolejności uzupełnić dane w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zapisać się na wybrany kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty składa się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 531, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Stypendia i domy studenckie

Uniwersytet Gdański dysponuje 9 domami studenckimi, w których jest  1716 miejsc. W roku akademickim 2017/2018 remontowany będzie DS. nr 4 i na okres remontu – do końca roku akademickiego – zostanie wyłączony z użytkowania, do dyspozycji studentów będzie zatem 8 akademików – 1446 miejsc.

 W akademikach UG kwaterowani są  zamiejscowi studenci UG, doktoranci (w tym także obcokrajowcy studiujący na UG), studenci biorący udział w programach: Erasmus, AIESEC, MOST oraz studenci spoza Unii Europejskiej.  Akademiki UG znajdują się w Sopocie (3 ) i Gdańsku (6).

W ramach Funduszu Pomocy Materialnej  dla Studentów i Doktorantów studenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują:

- stypendia Rektora dla najlepszych studentów

-  stypendia socjalne

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

oraz        

- zapomogi

Więcej na:http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne