Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych od nowego roku szkolnego będą obowiązywały zmienione zasady bezpieczeństwa i higieny. Te zmiany zostaną wprowadzone mocą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zakłada m.in.:

- Obowiązkowe planowanie lekcji, które wymagają dużego wysiłku intelektualnego, najwyżej do szóstej godziny zajęć w danym dniu.
- Najkrótsze przerwy muszą trwać co najmniej 10 minut i muszą być dostosowane do potrzeb uczniów.
- Wyjścia grupowe, które nie są wycieczkami trzeba będzie obowiązkowo rejestrować i będą one wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
- O zawieszeniu zajęć trzeba będzie obowiązkowo informować kuratora oświaty.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach to:
- Dyrektor będzie miał obowiązek zapewnić uczniom miejsce na pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych.
- Większa niż obecnie grupa pracowników placówek oświatowych będzie musiała odbyć szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Przejścia na terenie szkoły będą musiały by zabezpieczone przed poślizgiem. Oznacza to, że w zimie szkoły będą mogły używać różnych środków, w zależności od potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie jak dotychczas, tylko piasku.
- Uczniowie będą musieli mieć dostęp do wody zdatnej do picia. Jeśli w szkole nie ma sieci wodociągowej trzeba będzie zapewnić im inne źródło wody zdatnej do picia.
- Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą musiały być zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nadmiernym nasłonecznieniem.
- Dyrektor szkoły będzie miał prawo zawiesić zajęcia w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.
- Doprecyzowany został katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek. Nie wolno będzie np. korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.
- Zostały określone warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.